Over ons

Missie en visie

Wij bieden perspectief aan jongeren en (jong)volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS), angststoornis of daarmee vergelijkbare problematiek en daardoor ernstig belemmerd worden in hun ontwikkeling op een of meerdere levensgebieden. Vanuit oprechte betrokkenheid creëren wij ontwikkelingsmogelijkheden op een manier die bij hen past. Met als doel dat zij voldoende eigen regie krijgen, een hogere kwaliteit van leven ervaren en op maat kunnen participeren in de maatschappij. Wij doen dit door middel van begeleiding, educatie en behandeling.

Vertrekpunt van alle activiteiten binnen Horizon begeleiding is de vraag van de jongeren en (jong)volwassenen. Om zorg op maat te kunnen bieden, is het essentieel om aan te sluiten bij hun zorgvraag en ontwikkelniveau. Dit doen wij door te werken vanuit het brede kader van ons methodisch model met beschreven werkzame factoren. Hierdoor kunnen onze deskundige begeleiders optimaal aansluiten bij de cliënt (en het systeem) voor wat betreft hulpvraag en persoonlijkheid. Wij zoeken samen met hen naar manieren om maatschappelijk uitval te voorkomen of te herstellen.

Wij zien altijd een oplossing om weer in ontwikkeling te komen. Door het helpen doorbreken van vaste patronen en door de omgeving aan te passen aan de jongere of (jong)volwassene, zien wij altijd perspectief voor participatie: voor iedereen is er een plek in de maatschappij.

Kernwaarden

In onze zorgverlening hanteren wij de volgende kernwaarden:

 • Voor iedereen een plek
 • Oprechte betrokkenheid
 • Wij zien altijd een oplossing

Deze waarden staan bij al onze activiteiten centraal.

Horizon begeleiding vindt dat iedere jongere recht heeft op ontwikkelperspectief. Bouwke van Eeken, directeur productontwikkeling, legt uit hoe wij dat doen. #Veranderverhalen

Werkwijze

Aansluiten
Zoals in onze missie en visie verwoord is ons vertrekpunt van alle activiteiten binnen Horizon begeleiding de vraag van de jongeren en (jong)volwassenen. Om zorg op maat te kunnen bieden, is het essentieel om aan te sluiten bij hun zorgvraag en ontwikkelniveau. Dit doen wij door te werken vanuit het brede kader van ons methodisch model met beschreven werkzame factoren. Hierdoor kunnen onze deskundige begeleiders optimaal aansluiten bij de cliënt (en het systeem) voor wat betreft hulpvraag en persoonlijkheid. Wij zoeken samen met hen naar manieren om maatschappelijk uitval te voorkomen of te herstellen.

Basishouding
We werken vanuit een gelijkwaardige relatie. Dit betekent dat wij praten mét (en niet óver) de jongere of (jong)(volwassene). Hierbij is transparant werken van groot belang. Wij werken in openheid samen met de jongere of (jong)volwassene en zijn of haar systeem. Wij accepteren mensen zoals ze zijn, met respect voor een ieders eigenheid. De basishouding die hierbij past is: ‘Als ik jou niet begrijp, heb ik het nog niet goed genoeg begrepen’. Zodoende oordelen wij dus niet, maar gaan wij op zoek naar de functie en oorzaak van gedragingen, zodat wij de jongeren en (jong)volwassenen beter gaan begrijpen. Wij maken ze zoveel mogelijk verantwoordelijk voor hun begeleidingstraject. Het belangrijkste doel is hun kwaliteit van leven vergroten.

Methodisch handelen
Methode Horizon begeleiding is gebaseerd op het oplossingsgericht, competentiegericht, cognitief gedragstherapeutisch en systeemgericht werken.

 • Oplossingsgericht werken is een manier van werken die gericht is op het versterken van autonomie, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de oplossing in plaats van naar het probleem.
 • Competentiegericht werken richt zich op het versterken van (potentiële) krachten of vaardigheden van de jongere of (jong)volwassene en zijn of haar systeem.
 • Systeemgericht werken betekent dat de problematiek en hulpvraag niet geïsoleerd wordt beschouwd, maar in samenhang met het functioneren en de sociale omgeving van de jongeren of (jong)volwassenen.
 • De kerngedachte achter cognitief gedragstherapeutische werken is dat psychische klachten verband houden met disfunctionele cognities of gedachten. Cognitief gedragstherapeutisch werken richt zich op ontdekken en veranderen van negatieve patronen van cognities.

Samenwerking met ketenpartners
Door intensieve samenwerking met ketenpartners in de zorg, het onderwijs, het arbeidsveld en woonvormen bieden wij een sluitend ‘schotjes-overstijgend’ aanbod van activerende begeleiding in alle sociale domeinen. Horizon begeleiding sluit altijd aan bij de behandel-, onderwijs- of arbeidsintegratiedoelen.

Regio’s

Horizon begeleiding is werkzaam in Noord-Nederland.

Met ons zorgaanbod willen wij zo dicht mogelijk bij de kinderen en (jong)volwassenen staan. Bij wie sprake is van uitval op één of meer maatschappelijke domeinen wordt doorgaans een drempel om naar een onderwijsinstelling of arbeidsplek te gaan ervaren. Onze begeleiding is erop gericht om vanuit hun directe (thuis)omgeving te werken richting de oefenlocaties. De reistijd kan hierbij echter weerstand geven. Door de aanvullende flexibele locaties dichterbij te organiseren, wordt de drempel lager en is de succeskans om weer in ontwikkeling te komen en uit het sociaal isolement te raken groter. In de regio’s Groningen, Friesland en Drenthe beschikken wij daarom over eigen locaties. Vanuit elke locatie is een team van begeleiders werkzaam. Op de locaties Groningen, Leeuwarden en Assen worden de educatieve ontwikkelingstrajecten en activiteiten aangeboden.

Organisatiestructuur

De begeleiding vindt plaats vanuit zelforganiserende regioteams. En in elke regio beschikken we over verschillende begeleidingslocaties.
Op de locatie Groningen is ook het team van het bedrijfsbureau gevestigd.

 • Regio Groningen: 2 locaties in Groningen
 • Regio Friesland:  locatie Leeuwarden en locatie Heerenveen
 • Regio Drenthe:  locatie Assen en locatie Hoogeveen

Vanuit de zelforganiserende regioteams Groningen, Friesland en Drenthe is het mogelijk om flexibel in te spelen op de ontwikkelingen in de markt en zich strategisch te positioneren in de eigen regio. De regioteams zijn actief betrokken bij de inrichting en de vormgeving van de locaties. Zij weten wat er nodig is om de jongeren en (jong)volwassenen zorg en begeleiding op maat te bieden. Aanmeldingen worden door een zorganalist vanuit het regioteam opgepakt.

Cliëntenraad

Het doel van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Horizon begeleiding. De cliëntenraad bevordert de participatie, medezeggenschap en belangenbehartiging van cliënten, zodat cliënten zoveel mogelijk worden betrokken bij de gang van zaken. Zij geeft advies aan de directie over onder andere:

 • informatievoorziening voor cliënten;
 • beleid op het vlak van veiligheid;
 • beleid op het vlak van verzorging en maatschappelijke bijstand;
 • veranderingen in zorgaanbod of wijzigingen in de organisatie;
 • de jaarlijkse begrotingen, werkplannen en speerpunten;
 • bescherming van de privacy.

Wil je meedenken en meepraten om het zorgaanbod, de kwaliteit van de zorg of andere zaken die jij belangrijk vindt, te verbeteren? Neem dan contact op met de cliëntenraad: clientenraad@horizonbegeleiding.nl – (De cliëntenraad is geen klachtencommissie. Zij behandelt geen individuele klachten.)

Privacy

Horizon begeleiding hecht grote waarde aan de privacy van haar cliënten, hiervoor heeft zij een privacyreglement opgesteld. Klik hier voor ons privacyreglement (PDF, 281kB).

Klachtenregeling

Ik heb een klacht, wat nu?
Onze medewerkers doen hun werk met de beste intenties en streven naar een zorgverlening die aansluit bij de zorgbehoefte, wensen en verwachtingen met betrekking tot de begeleiding. Is er toch iets waarover je niet tevreden bent of ben je de dupe van onzorgvuldig handelen of bejegening? Je kunt dit bespreken met jouw vaste begeleider en/of eventueel met zijn of haar leidinggevende. Hij of zij bespreekt de klacht met je en neemt maatregelen om deze naar tevredenheid op te lossen. Kom je er samen niet uit of wil je liever jouw klacht met iemand anders bespreken, dan kun je met jouw klacht terecht bij onze klachtenfunctionaris. Print het klachtenformulier (PDF, 531 kB) uit en vul deze zo compleet mogelijk in en stuur deze t.a.v. de klachtenfunctionaris naar het onderstaande adres. Dit mag per post of per e-mail. Je kunt ook gebruik maken van ons digitaal klachtenformulier.

Horizon begeleiding
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Hora Siccamasingel 301.1
9721 HH Groningen

Email: info@horizonbegeleiding.nl

Indien je niet tevreden bent over de klachtenafhandeling, kun je contact opnemen met de geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg. Contactgegevens geschilleninstantie: www.klachtenportaalzorg.nl.

De werkwijze staat uitgelegd in de flyer van het KPZ (PDF, 150kB)

Heb je vragen? Je kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.

Bel: 050-208 1065 of stuur een e-mail