Over ons

Onze missie, visie en kernwaarden

Wij streven ernaar dat kwetsbare kinderen, jongeren en hun systeem meer eigen regie ervaren, een verhoogde levenskwaliteit beleven en op maat kunnen participeren in de maatschappij. Dit realiseren wij door middel van een grondige analyse, doelgerichte (systemische) begeleiding en educatieve dagbesteding. Vanuit oprechte betrokkenheid bieden wij op maat gemaakte ontwikkelingsmogelijkheden.

Wij geloven in de gelijke waarde van ieder individu, dit is een fundamentele norm binnen onze organisatie. Wij streven naar een basis van respect en inclusie, waarbij samenwerking en dialoog op gelijkwaardig niveau plaatsvinden.

Onze ervaren begeleiders zijn in staat om optimaal aan te sluiten bij het kind, de jongeren en het systeem, zowel qua hulpvraag als persoonlijkheid. Samen met hen zoeken wij naar effectieve manieren om maatschappelijke uitval te voorkomen of te herstellen.

Wij geloven dat er altijd mogelijkheden zijn om weer in ontwikkeling te komen. Door het doorbreken van vastgeroeste patronen en het aanpassen van de omgeving aan de individuele behoeften van de jongere of (jong)volwassene, zien wij altijd perspectief voor participatie: er is voor iedereen een passende plek in de maatschappij.

Uitgangspunt van onze specialistische inzet is de unieke zorgvraag en de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen, jongeren en hun systeem. Om zorg op maat te kunnen bieden, is het van belang om nauw aan te sluiten bij hun behoeften en niveau. Ons handelen is gebaseerd op een breed Evidence-Based Practice model.

Oplossingsgericht Werken: Wij benaderen uitdagingen met een focus op oplossingen, waarbij we samen met onze kinderen en jongeren actief zoeken naar haalbare stappen en successen.

Sociaal Competentiemodel: Onze benadering is gebaseerd op het Sociaal Competentiemodel, waarbij we niet alleen individuele vaardigheden versterken, maar ook de sociale context en interacties in overweging nemen om duurzame verandering te bevorderen.

Systeemgericht werken:

Door een systemische bril kijken we domein overstijgend vanuit verschillende perspectieven om aan te kunnen sluiten bij de verschillende contexten van kind, jongere en het systeem.

Kernwaarden:

Horizon begeleiding omarmt de volgende kernwaarden:

 • Diversiteit in de maatschappij: Wij streven ernaar dat iedereen, ongeacht de uitdagingen die zij ervaren, een volwaardige plek in de maatschappij inneemt.
 • Oprechte betrokkenheid: Wij investeren in het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen, jongeren en het systeem.
 • Innovatieve oplossingen: Wij omarmen een mindset waarin we altijd naar oplossingen zoeken. Vaste patronen doorbreken en creatief denken zijn de sleutels tot blijvende ontwikkeling.

Onze missie, visie en kernwaarden weerspiegelen de toewijding aan het bieden van holistische, op maat gemaakte trajecten en benadrukken onze overtuiging in de kracht van individuele ontwikkeling binnen een inclusieve samenleving.

Horizon begeleiding
Altijd Uniek!Werkwijze

Aansluiten
Zoals in onze missie en visie verwoord is ons vertrekpunt van alle activiteiten binnen Horizon begeleiding de vraag van de jongeren en (jong)volwassenen. Om zorg op maat te kunnen bieden, is het essentieel om aan te sluiten bij hun zorgvraag en ontwikkelniveau. Dit doen wij door te werken vanuit het brede kader van ons methodisch model met beschreven werkzame factoren. Hierdoor kunnen onze deskundige begeleiders optimaal aansluiten bij de cliënt (en het systeem) voor wat betreft hulpvraag en persoonlijkheid. Wij zoeken samen met hen naar manieren om maatschappelijk uitval te voorkomen of te herstellen.

Basishouding
We werken vanuit een gelijkwaardige relatie. Dit betekent dat wij praten mét (en niet óver) de jongere of (jong)(volwassene). Hierbij is transparant werken van groot belang. Wij werken in openheid samen met de jongere of (jong)volwassene en zijn of haar systeem. Wij accepteren mensen zoals ze zijn, met respect voor een ieders eigenheid. De basishouding die hierbij past is: ‘Als ik jou niet begrijp, heb ik het nog niet goed genoeg begrepen’. Zodoende oordelen wij dus niet, maar gaan wij op zoek naar de functie en oorzaak van gedragingen, zodat wij de jongeren en (jong)volwassenen beter gaan begrijpen. Wij maken ze zoveel mogelijk verantwoordelijk voor hun begeleidingstraject. Het belangrijkste doel is hun kwaliteit van leven vergroten.

Methodisch handelen
Methode Horizon begeleiding is gebaseerd op het oplossingsgericht, competentiegericht, cognitief gedragstherapeutisch en systeemgericht werken.

 • Oplossingsgericht werken is een manier van werken die gericht is op het versterken van autonomie, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de oplossing in plaats van naar het probleem.
 • Competentiegericht werken richt zich op het versterken van (potentiële) krachten of vaardigheden van de jongere of (jong)volwassene en zijn of haar systeem.
 • Systeemgericht werken betekent dat de problematiek en hulpvraag niet geïsoleerd wordt beschouwd, maar in samenhang met het functioneren en de sociale omgeving van de jongeren of (jong)volwassenen.
 • De kerngedachte achter cognitief gedragstherapeutisch werken is dat psychische klachten verband houden met disfunctionele cognities of gedachten. Cognitief gedragstherapeutisch werken richt zich op ontdekken en veranderen van negatieve patronen van cognities.

Samenwerking met ketenpartners
Door intensieve samenwerking met ketenpartners in de zorg, het onderwijs, het arbeidsveld en woonvormen bieden wij een sluitend ‘schotjes-overstijgend’ aanbod van activerende begeleiding in alle sociale domeinen. Horizon begeleiding sluit altijd aan bij de behandel-, onderwijs- of arbeidsintegratiedoelen.

Regio’s

Horizon begeleiding is werkzaam in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel (IJsselland).

Met ons zorgaanbod willen wij zo dicht mogelijk bij de kinderen en (jong)volwassenen staan. Bij wie sprake is van uitval op één of meer maatschappelijke domeinen wordt doorgaans een drempel om naar een onderwijsinstelling of arbeidsplek te gaan ervaren. Onze begeleiding is erop gericht om vanuit hun directe (thuis)omgeving te werken richting de oefenlocaties. De reistijd kan hierbij echter weerstand geven. Door de aanvullende flexibele locaties dichterbij te organiseren, wordt de drempel lager en is de succeskans om weer in ontwikkeling te komen en uit het sociaal isolement te raken groter. In de provincies Groningen, Friesland en Drenthe beschikken wij daarom over eigen locaties. Vanuit elke locatie is een team van begeleiders werkzaam. Op alle locaties worden educatieve ontwikkelingstrajecten en activiteiten aangeboden.

Onze professionals Zorg en Educatie beschikken over een registratie binnen Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en/of een lesbevoegdheid.

Organisatiestructuur

De begeleiding vindt plaats vanuit zelforganiserende regioteams. En in elke regio beschikken we over verschillende begeleidingslocaties.
Op de locatie Assen is ook het team van het Bedrijfsbureau en Ondersteuning gevestigd.

 • Provincie Groningen: 3 locaties in de stad Groningen
 • Provincie Friesland:  locaties Leeuwarden en Heerenveen
 • Provincie Drenthe:  locaties Assen en Hoogeveen
 • Provincie Overijssel: locatie Zwolle

Vanuit de zelforganiserende regioteams Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel is het mogelijk om flexibel in te spelen op de ontwikkelingen in de markt en strategisch te positioneren in de eigen regio. De regioteams zijn actief betrokken bij de inrichting en de vormgeving van de locaties. Zij weten wat er nodig is om de jongeren en (jong)volwassenen zorg en begeleiding op maat te bieden. Aanmeldingen worden door een aanmeldmedewerker vanuit het regioteam opgepakt.

Cliëntenraad

Wat doet de cliëntenraad:
Het doel van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Horizon begeleiding. De cliëntenraad bevordert de participatie, medezeggenschap en belangen van cliënten, zodat het cliëntenperspectief goed vertegenwoordigd is binnen de organisatie.

De cliëntenraad geeft advies aan het bestuur en management bij veranderingen in het zorgaanbod, bij cliëntgebonden wijzigingen in de organisatie en bij de jaarlijkse beleidsplannen en speerpunten.

Wil je meedenken en meepraten om de kwaliteit van de zorg en het zorgaanbod voor onze cliënten te verbeteren? Neem dan contact op met de cliëntenraad: clientenraad@horizonbegeleiding.nl

Kwaliteit van ons werk

Verbeteren en waarborgen van onze zorg
Bij Horizon begeleiding staat kwaliteit centraal, met een sterke nadruk op betrokkenheid en ontwikkeling. Ons doel is het leveren van hoogwaardige begeleiding aan onze cliënten en omdat wij werkgeluk heel belangrijk vinden, streven wij een goed personeelsbeleid na. Hoe wij dit allemaal doen? Met een breed scala aan activiteiten die allemaal gericht zijn op het beoordelen, verbeteren en waarborgen van de zorg en het werk dat wij bieden.

Wat wij doen is voortdurende inzet om de verwachtingen te overtreffen en het geluk van onze  cliënten/jongeren én medewerkers te verhogen.

Horizon begeleiding legt transparant verantwoording af voor alle activiteiten en deelt actief informatie over de kwaliteit van zorg met alle betrokken partijen. Wij geloven namelijk in open communicatie en streven naar een omgeving waarin cliënten en medewerkers zich gehoord voelen. Wat wij voor ogen hebben is een betere toekomst voor elke jongere die wij begeleiden. Samen zetten wij de stap naar groei en ontwikkeling.

Onze kwaliteitskenmerken
-Wij werken volgens de norm Verantwoorde Werktoedeling
-Onze zorgprofessionals zijn SKJ-geregistreerd
-Onze zorgprofessionals zijn gespecialiseerd in het domein overstijgend begeleiden van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met uitdagingen gerelateerd aan ASS en angst.
-Wij volgen de Methode Horizon begeleiding
-Onze teams werken volgens specialistische begeleidingsmethodes
-Onze expertise omvat het uitvoeren van analyses zoals de MILS (meer inzicht in leerstrategieën)
-We zijn trots op ons keurmerk: NEN-EN 15224 kwaliteitsmanagementsysteem (voor zorg en welzijn) – ISO 9001

Een certificaat voor kwaliteitsnorm
Horizon begeleiding is gecertificeerd voor de NEN-EN 15224 kwaliteitsnorm en daar zijn we trots op. Dit keurmerk biedt een garantie voor kwaliteit, hiermee tonen we namelijk aan dat we voldoen aan de geldende wet – en regelgeving, dat we inspelen op kansen en bedreigingen en dat continu verbeteren geborgd is in onze organisatie.

Na toetsing door onafhankelijke auditors is gebleken dat we voldoen aan alle voorwaarden om optimale begeleiding te leveren.
We hebben de organisatie en werkwijze goed op orde, we stellen de client centraal en we werken voortdurend aan het verbeteren van onze dienstverlening.

Vertrouwenspersoon in de jeugdhulp

Jeugdstem & Zorgbelang – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, jongeren, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij Jeugdstem of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Jongeren kunnen rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon uit de provincie. Ouders kunnen contact opnemen met Jeugdstem of Zorgbelang. Jeugdstem en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Horizon begeleiding.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?

Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon voor informatie, advies of ondersteuning. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente en bij een gesprek met Horizon begeleiding

Zo bereik je Jeugdstem en Zorgbelang

 • Bel gratis naar 088 – 555 1000
 • Chat met een vertrouwenspersoon via jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Privacy

Horizon begeleiding hecht grote waarde aan de privacy van haar cliënten, hiervoor heeft zij een privacyreglement opgesteld. Klik hier voor ons privacyreglement (PDF, 281kB).

Klachtenregeling

Ik heb een klacht, wat nu?
Onze medewerkers doen hun werk met de beste intenties en streven naar een zorgverlening die aansluit bij de zorgbehoefte, wensen en verwachtingen met betrekking tot de begeleiding. Is er toch iets waarover je niet tevreden bent of ben je de dupe van onzorgvuldig handelen of bejegening? Je kunt dit bespreken met jouw vaste begeleider en/of eventueel met zijn of haar leidinggevende. Hij of zij bespreekt de klacht met je en neemt maatregelen om deze naar tevredenheid op te lossen. Kom je er samen niet uit of wil je liever jouw klacht met iemand anders bespreken, dan kun je met jouw klacht terecht bij onze klachtenfunctionaris. Print het klachtenformulier (PDF, 531 kB) uit en vul deze zo compleet mogelijk in en stuur deze t.a.v. de klachtenfunctionaris naar het onderstaande adres. Dit mag per post of per e-mail. Je kunt ook gebruik maken van ons digitaal klachtenformulier.

Horizon begeleiding
T.a.v. Klachtenfunctionaris
Borgstee 17
9403 TS Assen

E-mail: info@horizonbegeleiding.nl

Indien je niet tevreden bent over de klachtenafhandeling, kun je contact opnemen met de geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg. Contactgegevens geschilleninstantie: www.klachtenportaalzorg.nl.

De werkwijze staat uitgelegd in de flyer van het KPZ (PDF, 150kB)

Heb je vragen? Neem contact met ons op.

Bel: 0592 – 24 12 16 of stuur een e-mail