Aanbod

Ons aanbod

Wij bieden perspectief aan kinderen vanaf de basisschoolleeftijd tot en met (jong)volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS), angststoornis of daarmee vergelijkbare kenmerken en die daardoor ernstig belemmerd worden in hun ontwikkeling op een of meerdere levensgebieden. Door problemen op het gebied van sociale en praktische zelfredzaamheid zien we (dreigende) schooluitval en/of uitval op andere ontwikkelingsgebieden. Hierdoor kunnen deze jongeren en jong(volwassenen) in een isolement raken. Er is een disbalans tussen vaardigheden en ontwikkelingstaken. De vaardigheden die nodig zijn om deel te nemen aan onderwijs of arbeid, zijn onvoldoende ontwikkeld en het gevolg hiervan is dat de jongere onvoldoende tot ontplooiing komt. Wij zijn er voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen maar ook voor hun gezinssysteem en/of netwerk.

Ons aanbod wordt gefinancierd vanuit de Jeugdwet en/of WMO. Dit verschilt per gemeente. De aanmeldmedewerker in de regio weet welke mogelijkheden er in jouw gemeente zijn.

 • begeleiding: individuele specialistische begeleiding; systeembegeleiding
 • educatie: Educatieve dagbesteding; Traject Educatieve Ontwikkeling (TEO)
 • analyse: Meer Inzicht in Leer Strategieën (MILS); Domein Overstijgende Analyse (DOA)

Individuele specialistische begeleiding

Onze begeleiding sluit aan op de leefwereld van de jongeren en (jong)volwassenen. Vanuit hun eigen perspectief geven wij handvatten om te leren omgaan met situaties en belemmeringen die zij in hun dagelijks leven tegenkomen. De begeleiding wordt afgestemd op hun zorgbehoefte en zorgvraag en op het betrokken systeem en sluit aan bij de situatie van de jongere of (jong)volwassene.

Het opbouwen van een werkrelatie en investeren in contact staan centraal. Waar van toepassing wordt tijdens de begeleiding altijd aangesloten bij de behandeldoelen vanuit de GGZ-behandelaar, de onderwijsdoelen vanuit de onderwijsinstelling of de doelen vanuit de arbeidsintegratie.

Activiteiten:

 • Individuele begeleiding in de directe leefomgeving.
 • Individuele begeleiding in de school-, arbeids- of dagbestedingsomgeving.
 • Sociaal activerende activiteiten ter vergroting van de sociale redzaamheid en voorkomen van sociaal isolement. (Indien mogelijk en wenselijk wordt de begeleiding die in de directe leefomgeving van de jongere geboden wordt, gecombineerd met individuele begeleiding en sociaal activerende activiteiten op een van onze locaties in de eigen regio. Deze activiteiten sluiten aan bij de doelen uit het individueel ontwikkelplan en worden individueel of samen met enkele andere jongeren en (jong)volwassenen ondernomen.)

De begeleiding is gericht op:

 • Het in kaart brengen van beschermende en belemmerende factoren van de jongere of (jong)volwassene en het systeem.
 • Het vergroten en versterken van de protectieve factoren door het creëren van succeservaringen.
 • Het ontwikkelen en versterken van voorwaarden die nodig zijn om tot school, arbeid of andere dagbesteding te komen. Bijvoorbeeld plannen, organiseren, communicatie met volwassenen en leeftijdsgenoten of angsten hanteerbaar maken.
 • Psycho-educatie voor de jongere of (jong)volwassene en het gezin.

Systeembegeleiding

Als er sprake is van psychiatrische problematiek bij een kind, is het vaak moeilijk de balans te vinden binnen het gezin. Systeembegeleiding (ouder- of gezinsbegeleiding) kan helpen bestaande gedragspatronen in het gezin te veranderen, zodat bijvoorbeeld minder conflicten ontstaan of dat er meer ruimte ontstaat voor de gezinsleden.

Bij (dreigend) langdurige schooluitval of sociaal isolement kan educatieve dagbesteding bij Horizon begeleiding de sleutel zijn tot positieve verandering. Dit traject is bedoeld voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen van 6 tot en met 23 jaar bij wie sprake is van (dreigende) langdurige schooluitval en/of stagnering in ontwikkeling op andere levensgebieden. Samen met jou, je ouder(s)/verzorger(s) én je school bekijken we hoe we kunnen aansluiten bij jouw behoeften en mogelijkheden. En hoe je je talenten kunt inzetten, zodat je weer mee kunt doen in de maatschappij.

Wij bieden een op maat gemaakt traject voor educatieve dagbesteding, afgestemd op jouw talenten, mogelijkheden en behoeften, met als uiteindelijke doel terugkeer naar onderwijs of een andere passende (dagbestedings)plek. Dit traject vindt plaats op een begeleidingslocatie in je regio en de begeleiding wordt in een groep gegeven als het kan, maar individueel als het beter is. Zo bouwen we samen aan een plan om je uitdagingen aan te gaan en je te ontwikkelen.

Educatieve dagbesteding is onderdeel van een inclusietraject waarbij ook individuele specialistische begeleiding wordt ingezet. Hierin werken we graag samen met externe partijen zoals scholen, behandelaren en de gemeente.

Doelen:

 • Vergroten van de eigen regie en van de sociale, emotionele, mentale en praktische zelfredzaamheid
 • Deelname aan onderwijs, arbeid of andere (educatieve) dagbesteding
 • Harmonisch kunnen handhaven binnen de thuis- en woonomgeving.

  Voor meer informatie: Download hier onze Brochure Educatie

MILS

Wat is de MILS?

 • MILS betekent ‘meer inzicht in leerstrategieën’.
 • Onderzoek naar zes leervoorkeuren (woordslim, stappen denken, beweging, luisterslim, beeldslim, samen leren).
 • Het MILS-onderzoek geeft inzicht in hoe iemand informatie het beste verwerkt en het meest efficiënt leert.

Voor wie is de MILS?

De MILS is (bij Horizon begeleiding) voor jongeren (vanaf 9 jaar) die:

 • Het gevoel hebben vast te lopen op school bij bijvoorbeeld de uitleg van de docenten, het leren van toetsen of het uitvoeren van schoolopdrachten.
 • Overgaan naar een andere onderwijsvorm en behoefte hebben aan meer inzicht in eigen kunnen en bijpassende strategieën.

Wat levert de MILS op?

 • Meer inzicht in eigen leervoorkeuren.
 • Bevestiging van wat al goed gaat.
 • Optimaal leren en informatie opnemen: meer zelfvertrouwen.
 • Betere communicatie tussen kind, ouder(s) en docenten.
 • Werkt mee aan betere schoolprestaties.

Domein Overstijgende Analyse (DOA)

Door middel van een brede analyse wordt een realistisch ontwikkelingsperspectief in kaart gebracht en advies op maat gegeven over welke vorm van begeleiding het meest passend is, eventueel in combinatie met educatie of (passend) onderwijs.

Doelgroep
Kinderen en (jong) volwassenen van 6 tot en met 27 jaar die dreigen uit te vallen op school, werk of dagbesteding waarbij het voor de omgeving niet duidelijk is welke domein overstijgende hulp nodig is om hen weer op weg te helpen en in ontwikkeling te brengen.

Met een DOA wordt in kaart gebracht welke factoren leiden tot de (dreigende) stagnatie in het functioneren, wat de oorzakelijke en in stand houdende factoren van het belemmerende functioneren zijn en welke beschermende factoren aanwezig zijn.

Daaruit volgt een advies voor het op passende wijze aansluiten bij de mogelijkheden en stimuleren van de ontwikkeling. Uitgangspunt hierbij zijn de kwaliteiten, talenten en krachten van de jongere.

Kunnen wij je helpen? Neem gerust contact met ons op.

Bel: 0592 – 24 12 16 of stuur een e-mail