Aanbod

Voor wie zijn wij

Wij zijn er voor jongeren en (jong)volwassenen die door een autisme spectrum stoornis (ASS), angststoornis of daarmee vergelijkbare psychiatrische problematiek forse problemen ondervinden in de ontwikkeling van hun zelfredzaamheid op vaak meerdere levensgebieden. Door problemen op het gebied van sociale en praktische zelfredzaamheid zien we (dreigende) schooluitval en/of uitval op andere ontwikkelingsgebieden. Hierdoor kunnen deze jongeren en jong(volwassenen) in een isolement raken. Er is een grote disbalans tussen vaardigheden en ontwikkelingstaken. Het gevolg hiervan is dat de jongere onvoldoende tot ontwikkeling komt. De vaardigheden die nodig zijn om deel te nemen aan regulier onderwijs of reguliere arbeid, zijn onvoldoende ontwikkeld. Wij zijn er voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen van 6 t/m 27 jaar en voor hun gezinssysteem en/of netwerk.

Individuele specialistische begeleiding

Onze begeleiding sluit aan op de leefwereld van de jongeren en (jong)volwassenen. Vanuit hun eigen context geven wij handvatten om te leren omgaan met situaties en belemmeringen die zij in hun dagelijks leven tegenkomen. De begeleiding wordt afgestemd op hun zorgbehoefte en zorgvraag en op het betrokken systeem en sluit aan bij de situatie van de jongere of (jong)volwassene.

Investeren in contact en opbouwen van een werkrelatie staan voorop. Indien van toepassing wordt binnen de begeleiding altijd aangesloten bij de behandeldoelen vanuit de GGZ-behandelaar, de onderwijsdoelen vanuit de onderwijsinstelling of de doelen vanuit de arbeidsintegratie.

Activiteiten:

 • Individuele begeleiding in de directe leefomgeving.
 • Individuele begeleiding in de school-, arbeids- of dagbestedingsomgeving.
 • Sociaal activerende activiteiten ter vergroting van de sociale redzaamheid en voorkomen van sociaal isolement. (Indien mogelijk en wenselijk wordt de begeleiding die in de directe leefomgeving van de jongere geboden wordt, gecombineerd met individuele begeleiding en sociaal activerende activiteiten op een van onze locaties in de eigen regio. Deze activiteiten sluiten aan bij de doelen uit het individueel ontwikkelplan en worden individueel of samen met enkele andere jongeren en (jong)volwassenen ondernomen.)

De begeleiding is gericht op:

 • Het in kaart brengen van beschermende en belemmerende factoren van de jongere of (jong)volwassene en het systeem.
 • Het vergroten en versterken van de protectieve factoren door het creëren van succeservaringen.
 • Het ontwikkelen en versterken van voorwaarden die nodig zijn om tot school, arbeid of andere dagbesteding te komen. Bijvoorbeeld plannen, organiseren, communicatie met volwassenen en leeftijdsgenoten of angsten hanteerbaar maken.
 • Psycho-educatie voor de jongere of (jong)volwassene en het gezin.

Systeembegeleiding

Als er sprake is van psychiatrische problematiek bij een kind, is het vaak moeilijk een balans te vinden in het gezin. Systeembegeleiding (ouder- of gezinsbegeleiding) kan helpen bestaande gedragspatronen in het gezin te veranderen, zodat bijvoorbeeld minder conflicten ontstaan of er meer ruimte ontstaat voor de gezinsleden.

Educatie

Educatie vindt plaats op één van onze begeleidingslocaties (Groningen, Leeuwarden en Assen). De begeleiding wordt in een groep gegeven als het kan, en individueel als het beter is. Begeleiding op locatie wordt geboden door een educatie begeleider en een zorgbegeleider educatie van het regioteam.

De aangeboden modules worden onderverdeeld in 2 groepen:

 1. Educatie (onderwijs gerelateerd). Het volgen van een educatieve module wordt zo mogelijk gecertificeerd
 2. Zorgactiviteit: gericht op het vergroten van de praktische sociale en/of emotionele zelfredzaamheid. Te denken valt aan een module weerbaarheid, psycho-educatie, maar ook een module als koken.

Voor meer informatie: Download hier onze Brochure Educatie

Behandeling

Behandeling is bedoeld voor de jongeren en (jong)volwassenen bij wie disfunctionele gedachten- en gedragspatronen de ontwikkeling belemmeren en bij wie specialistische begeleiding niet volstaat om de blokkades weg te nemen om ze weer in ontwikkeling te brengen en de eigen regie te vergroten.

Het uitgangspunt bij behandeling is dat er een sterke samenhang bestaat tussen gebeurtenissen, gevoelens, gedachten, overtuigingen en gedragingen die iemand heeft. Door met een brede, open blik te kijken en te luisteren naar de jongere of (jong)volwassene en het gedrag te analyseren worden de belemmerende, in stand houdende en beschermende factoren in kaart gebracht door de gedragswetenschapper in samenwerking met de begeleider. Op basis hiervan vindt de behandeling plaats.

Voorbeelden van te behandelen klachten zijn:

 • stress
 • angst- en paniekklachten
 • dwangklachten
 • piekeren
 • verstoord dag-nachtritme

Traject Educatieve Ontwikkeling (TEO)

TEO is een inclusietraject waarin zowel educatie, individuele specialistische begeleiding, systeembegeleiding en behandeling geïntegreerd aangeboden worden.

Dit traject is bedoeld voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen van 6 tot en met 27 jaar bij wie sprake is van (dreigende) langdurige schooluitval en/of stagnering in ontwikkeling op andere levensgebieden. Er is een grote disbalans tussen vaardigheden en ontwikkelingstaken. Hierdoor kunnen jongeren onvoldoende tot ontwikkeling en kunnen ze een sociaal isolement terechtkomen. De vaardigheden die nodig zijn om deel te nemen aan regulier onderwijs of reguliere arbeid, zijn onvoldoende ontwikkeld.

Hulpvraag:
Help mij weer in ontwikkeling komen door middel van educatie met als doel toekomstperspectief gericht op zo zelfstandig mogelijk functioneren en participeren.

Doelen:

 • Vergroten van de eigen regie en van de sociale, emotionele, mentale en praktische zelfredzaamheid
 • Deelname aan onderwijs, arbeid of andere (educatieve) dagbesteding
 • Harmonisch kunnen handhaven binnen de thuis- en woonomgeving.

Er wordt gestart met een domein-overstijgende analyse om de ontwikkelbaarheid, leervaardigheden en belastbaarheid in kaart te brengen. Met onze begeleiding en behandeling sluiten wij aan bij de belevingswereld van de jongere of (jong)volwassene en het gezin.

Domein Overstijgende Analyse (DOA)

Door middel van een brede analyse wordt een realistisch ontwikkelingsperspectief in kaart gebracht en advies op maat gegeven over welke vorm van begeleiding het meest passend is, eventueel in combinatie met educatie of (passend) onderwijs.

Doelgroep
Jeugdigen en (jong) volwassenen van 6 tot en met 27 jaar bij wie sprake is van (dreigende) maatschappelijke uitval op school, werk of dagbesteding waarbij het voor de omgeving niet duidelijk is welke domein overstijgende hulp ingezet moet worden ten einde de jeugdige of (jong) volwassene weer in ontwikkeling en beweging te krijgen.

Door middel van een brede analyse wordt in kaart gebracht welke factoren leiden tot de (dreigende) stagnatie in het functioneren, wat de oorzakelijke en in standhoudende factoren van het belemmerende functioneren zijn en welke beschermende factoren aanwezig zijn.

Daaruit voortvloeiend volgt een advies voor het op passende wijze aansluiten bij de mogelijkheden en stimuleren van de ontwikkeling. Uitgangspunt hierbij zijn de kwaliteiten, talenten en krachten van de betrokkene en zijn of haar netwerk en de mogelijkheden tot ontwikkeling.

Heb je vragen over hoe wij kunnen helpen of wil je meer weten over de aanmeldprocedure? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel: 050-208 1065 of stuur een e-mail