Aanbod

Ons aanbod

Wij bieden perspectief aan kinderen vanaf de basisschoolleeftijd tot en met (jong)volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS), angststoornis of daarmee vergelijkbare problematiek en daardoor ernstig belemmerd worden in hun ontwikkeling op een of meerdere levensgebieden. Door problemen op het gebied van sociale en praktische zelfredzaamheid zien we (dreigende) schooluitval en/of uitval op andere ontwikkelingsgebieden. Hierdoor kunnen deze jongeren en jong(volwassenen) in een isolement raken. Er is een grote disbalans tussen vaardigheden en ontwikkelingstaken. Het gevolg hiervan is dat de jongere onvoldoende tot ontwikkeling komt. De vaardigheden die nodig zijn om deel te nemen aan regulier onderwijs of reguliere arbeid, zijn onvoldoende ontwikkeld. Wij zijn er voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen maar ook voor hun gezinssysteem en/of netwerk.

 • begeleiding: individuele specialistische begeleiding; systeembegeleiding
 • educatie: Educatieve dagbesteding; Traject Educatieve Ontwikkeling (TEO)
 • analyse: Meer Inzicht in Leer Strategieën (MILS); Domein Overstijgende Analyse (DOA)

Individuele specialistische begeleiding

Onze begeleiding sluit aan op de leefwereld van de jongeren en (jong)volwassenen. Vanuit hun eigen context geven wij handvatten om te leren omgaan met situaties en belemmeringen die zij in hun dagelijks leven tegenkomen. De begeleiding wordt afgestemd op hun zorgbehoefte en zorgvraag en op het betrokken systeem en sluit aan bij de situatie van de jongere of (jong)volwassene.

Investeren in contact en opbouwen van een werkrelatie staan voorop. Indien van toepassing wordt binnen de begeleiding altijd aangesloten bij de behandeldoelen vanuit de GGZ-behandelaar, de onderwijsdoelen vanuit de onderwijsinstelling of de doelen vanuit de arbeidsintegratie.

Activiteiten:

 • Individuele begeleiding in de directe leefomgeving.
 • Individuele begeleiding in de school-, arbeids- of dagbestedingsomgeving.
 • Sociaal activerende activiteiten ter vergroting van de sociale redzaamheid en voorkomen van sociaal isolement. (Indien mogelijk en wenselijk wordt de begeleiding die in de directe leefomgeving van de jongere geboden wordt, gecombineerd met individuele begeleiding en sociaal activerende activiteiten op een van onze locaties in de eigen regio. Deze activiteiten sluiten aan bij de doelen uit het individueel ontwikkelplan en worden individueel of samen met enkele andere jongeren en (jong)volwassenen ondernomen.)

De begeleiding is gericht op:

 • Het in kaart brengen van beschermende en belemmerende factoren van de jongere of (jong)volwassene en het systeem.
 • Het vergroten en versterken van de protectieve factoren door het creëren van succeservaringen.
 • Het ontwikkelen en versterken van voorwaarden die nodig zijn om tot school, arbeid of andere dagbesteding te komen. Bijvoorbeeld plannen, organiseren, communicatie met volwassenen en leeftijdsgenoten of angsten hanteerbaar maken.
 • Psycho-educatie voor de jongere of (jong)volwassene en het gezin.

Systeembegeleiding

Als er sprake is van psychiatrische problematiek bij een kind, is het vaak moeilijk de balans te vinden binnen het gezin. Systeembegeleiding (ouder- of gezinsbegeleiding) kan helpen bestaande gedragspatronen in het gezin te veranderen, zodat bijvoorbeeld minder conflicten ontstaan of dat er meer ruimte ontstaat voor de gezinsleden.

Educatie

Educatie vindt plaats op één van onze begeleidingslocaties in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. De begeleiding wordt in een groep gegeven als het kan, en individueel als het beter is. Begeleiding op locatie wordt geboden door begeleiders specialistische zorg van het regioteam.

De aangeboden modules worden onderverdeeld in twee groepen:

 1. Educatie (onderwijs gerelateerd). Het volgen van een educatieve module wordt zo mogelijk gecertificeerd.
 2. Zorgactiviteit: gericht op het vergroten van de praktische sociale en/of emotionele zelfredzaamheid. Te denken valt aan een module weerbaarheid, psycho-educatie, maar ook een module als koken.

Voor meer informatie: Download hier onze Brochure Educatie

Traject Educatieve Ontwikkeling (TEO)

TEO is een inclusietraject waarin zowel educatie, individuele specialistische begeleiding, systeembegeleiding en behandeling geïntegreerd aangeboden worden.

Dit traject is bedoeld voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen van 6 tot en met 23 jaar bij wie sprake is van (dreigende) langdurige schooluitval en/of stagnering in ontwikkeling op andere levensgebieden. Er is een grote disbalans tussen vaardigheden en ontwikkelingstaken. Hierdoor komen jongeren onvoldoende tot ontwikkeling en kunnen ze een sociaal isolement terechtkomen. De vaardigheden die nodig zijn om deel te nemen aan regulier onderwijs of reguliere arbeid, zijn onvoldoende ontwikkeld.

Hulpvraag:
Help mij weer in ontwikkeling komen door middel van educatie met als doel toekomstperspectief gericht op zo zelfstandig mogelijk functioneren en participeren.

Doelen:

 • Vergroten van de eigen regie en van de sociale, emotionele, mentale en praktische zelfredzaamheid
 • Deelname aan onderwijs, arbeid of andere (educatieve) dagbesteding
 • Harmonisch kunnen handhaven binnen de thuis- en woonomgeving.

Er wordt gestart met een domein-overstijgende analyse om de ontwikkelbaarheid, leervaardigheden en belastbaarheid in kaart te brengen. Met onze begeleiding en behandeling sluiten wij aan bij de belevingswereld van de jongere of (jong)volwassene en het gezin.

Analyse

Op basis van een analyse wordt een advies opgesteld, waarin we beschrijven welke hulp nodig is om ontwikkeling weer mogelijk te maken of te bevorderen. Deze analyse wordt met de jongere en indien van toepassing met de opdrachtgever besproken.

MILS

Wat is de MILS?

 • MILS betekent ‘meer inzicht in leerstrategieën’.
 • Onderzoek naar zes leervoorkeuren (woordslim, stappen denken, beweging, luisterslim, beeldslim, samen leren).
 • Het MILS-onderzoek geeft inzicht in hoe iemand informatie het beste verwerkt en het meest efficiënt leert.

Voor wie is de MILS?

De MILS is (bij Horizon begeleiding) voor jongeren (vanaf 9 jaar) die:

 • Het gevoel hebben vast te lopen op school bij bijvoorbeeld de uitleg van de docenten, het leren van toetsen of het uitvoeren van schoolopdrachten.
 • Overgaan naar een andere onderwijsvorm en behoefte hebben aan meer inzicht in eigen kunnen en bijpassende strategieën.

Wat levert de MILS op?

 • Meer inzicht in eigen leervoorkeuren.
 • Bevestiging van wat al goed gaat.
 • Optimaal leren en informatie opnemen: meer zelfvertrouwen.
 • Betere communicatie tussen kind, ouder(s) en docenten.
 • Werkt mee aan betere schoolprestaties.

Domein Overstijgende Analyse (DOA)

Door middel van een brede analyse wordt een realistisch ontwikkelingsperspectief in kaart gebracht en advies op maat gegeven over welke vorm van begeleiding het meest passend is, eventueel in combinatie met educatie of (passend) onderwijs.

Doelgroep
Jeugdigen en (jong) volwassenen van 6 tot en met 27 jaar bij wie sprake is van (dreigende) maatschappelijke uitval op school, werk of dagbesteding waarbij het voor de omgeving niet duidelijk is welke domein overstijgende hulp ingezet moet worden ten einde de jeugdige of (jong) volwassene weer in ontwikkeling en beweging te krijgen.

Door middel van een brede analyse wordt in kaart gebracht welke factoren leiden tot de (dreigende) stagnatie in het functioneren, wat de oorzakelijke en in standhoudende factoren van het belemmerende functioneren zijn en welke beschermende factoren aanwezig zijn.

Daaruit voortvloeiend volgt een advies voor het op passende wijze aansluiten bij de mogelijkheden en stimuleren van de ontwikkeling. Uitgangspunt hierbij zijn de kwaliteiten, talenten en krachten van de betrokkene en zijn of haar netwerk en de mogelijkheden tot ontwikkeling.

Heb je vragen over hoe wij kunnen helpen of wil je meer weten over de aanmeldprocedure? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel: 0592 – 24 12 16 of stuur een e-mail