Professionals

Wij maken voor iedere jongere (en gezin) een individueel begeleidingstraject dat aansluit bij de zorgvraag en de zorgbehoefte. Voor ons is het daarom vanzelfsprekend om samen te werken met andere instellingen in de domeinen zorg, onderwijs, arbeid en wonen.

Samenwerking met ketenpartners in de zorg

Als gevolg van vaak langdurig bestaande problematiek op een of meerdere levensgebieden samenhangend met een ASS, een angststoornis of daarmee vergelijkbare psychiatrische problematiek zijn ‘onze’ jongeren en (jong)volwassenen vaak ook bij andere zorgorganisaties in behandeling. De behandeling die door de orthopedagoog, psycholoog of kinder- en jeugdpsychiater wordt gegeven kan met onze begeleider in de eigen leefomgeving geoefend worden. Hierdoor is er een betere transfer van de behandeling mogelijk.

De communicatie tussen de jongere en het gezin enerzijds en de zorg en onderwijsinstellingen anderzijds kan plaatsvinden via samen1plan.nl. Dit is een online hulpverleningsplan voor zorgtrajecten waarbij meerdere hulpverleners betrokken zijn. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Drentse Verwijsindex (DVi) en de Verwijsindex Fryslân (ViF).

Samenwerking met het onderwijs

Wij bieden de begeleiding vanuit de zorg en werken structureel intensief samen met scholen, tussenvoorzieningen en andere vormen van onderwijs. Wij richten onze begeleiding op het vergroten van de zelfredzaamheid op praktisch, sociaal en emotioneel gebied.

Om tot onderwijs te komen moeten eerst voorwaarden gecreëerd worden, zoals leren plannen, organiseren en structureren. Ook kan er sprake zijn van angst en moet een jongere eerst de drempel over geholpen worden om met onderwijs bezig te zijn.

In alle gevallen is er afstemming met de leerplichtambtenaar en de contactpersoon van het samenwerkingsverband, de school of onderwijsinstelling. In nauwe samenspraak wordt individueel bepaald welke aanpak vanuit de zorg de beste is om de jongere weer te activeren en in staat te stellen om onderwijs te volgen.

Horizon begeleiding biedt onderwijsinstellingen maatwerkbegeleiding.  Met de onderwijsinstelling, variërend van het basisonderwijs tot hbo en wo, wordt vervolgens op een gestructureerde wijze samengewerkt. De complementaire expertise van Horizon begeleiding vermindert het risico van voortijdige uitval.

Als er sprake is van schooluitval en zorg bovenliggend is, biedt Horizon begeleiding een Traject Educatieve Ontwikkeling (TEO).

Gemeenten

Horizon begeleiding is gecontracteerd in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en de kop van Overijssel (IJsselland), vanuit de WMO en de Jeugdwet. Om onze zorg en participatie op maat voor iedere jongere en (jong)volwassene te realiseren, werken wij samen met ketenpartners in de zorg, het onderwijs, dagbesteding/arbeidsveld en wonen. Dit is een structurele, intensieve samenwerking. De dienstverlening van Horizon begeleiding is altijd domein-overstijgend en richt zich op de domeinen zorg, onderwijs, werk en vrije tijd.

Wij werken resultaatgericht en vinden het belangrijk de vorderingen van onze begeleidingstrajecten inzichtelijk te maken. Vandaar ook dat wij werken met heldere doelstellingen en vaste evaluatiemomenten. Deze doelen zijn afgestemd met de doelen van de indicatiesteller.

Daarnaast werken wij met gestandaardiseerde ROM-metingen, die de ervaren kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en doelgerichte voortgang inzichtelijk maken. Deze metingen worden meegenomen in het stellen en de evaluatie van werkdoelen. Resultaten van onze begeleiding worden proactief met onze opdrachtgevers gedeeld door zowel de regioteams als de andere afdelingen.

Advies

Wij delen graag onze expertise op het gebied van onze domein-overstijgende aanpak van maatschappelijke uitval binnen het onderwijs en/of arbeid als gevolg van complexe problematiek. Op deze manier kunnen wij de gemeenten, samenwerkingsverbanden in het onderwijs en onderwijsinstellingen ondersteunen in de vraagstelling voor een passend zorgaanbod. Daarbij houden we rekening met alle leefgebieden en het systeem van de zorgvrager. Wij zijn zeer ervaren met het meedenken over het indiceren van de juiste zorg.

Heb je vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bel: 0592 – 24 12 16 of stuur een e-mail