Ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en):

Het project met Lemon consulting moet er voor gaan zorgen dat er een nieuwe op kwaliteit gestuurd organisatie model gerealiseerd (advies en eerste uitrol implementatie) wordt waarbij kwaliteit geborgd is en er t.z.t. voldaan kan worden aan de eisen van ISO. De ISO certificering wordt niet door Lemon consulting gerealiseerd echter alleen de voorafgaande procesmatige verbeteringen. Hiertoe gaat zij processen veranderen met oog op kwaliteitsverbetering en zal zij tevens zorgdragen voor het aanscherpen van de kaders en spelregels waarbinnen de medewerkers van Horizon begeleiding kunnen opereren, zonder dat het hun in de weg gaat staan. Processen ter ondersteuning i.p.v. afremming!

De werkzaamheden bestaan uit:

  • In kaart brengen huidige stand van zaken met betrekking tot kwaliteitsmanagement, procesmanagement en monitoring/sturing binnen de organisatie
  • Transitieplan ISO 9001:2015 opstellen en uitvoeren, zodanig dat in april 2020 het bijbehorend kwaliteitscertificaat kan worden behaald.
  • Herontwerpen van de processen en procedures, passend bij zelforganisatie
  • Inrichten nieuwe digitale kwaliteitshandboek
  • De aandachtsfunctionarissen kwaliteit binnen de teams trainen en coachen; het moet duidelijk worden wat hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn en hoe ze hun team kunnen meenemen in het ontwikkelen van het kwaliteitssysteem.
  • Ook op organisatieniveau moet opnieuw bepaald worden hoe in dit veranderde organisatiemodel taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden komen te liggen.

De activiteiten zijn medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe